Vi stödjer 

Bergvärme

Med en modern, effektiv värmepump ansluten till en energibrunn, kan du spara mer än halva energikostnaden i jämförelse med t ex olja eller el.

Borrning av en energibrunn utförs vanligen med en borr med 110-140 mm:s diameter. Borrhålets djup beräknas efter den energimängd som din värmepump är avsedd för och som krävs för uppvärmning av ditt hus.
Borrning av en energibrunn utförs i princip på samma sätt som anläggning av en dricksvattenbrunn. Tätning mot ytvatten är lika viktig för att inte grundvattnet ska bli förorenat till olägenhet för någon brunn i grannskapet.

Till skillnad mot en dricksvattenbrunn, är energibrunnens vattenkvalitet av sekundär betydelse då grundvattnet inte förbrukas (med undantag för den s k förbrukningsbrunnen). Inte heller har tillrinningskapaciteten någon betydelse för energibrunnens funktion. Däremot erfordras ett djup som motsvarar den vattennedsänkta kollektorlängd som krävs för att den skall kunna ta upp en viss energimängd.

I detta sammanhang talar man om brunnens aktiva djup.
Geotecs typgodkända energibrunn består till alla delar av godkänt material som är korrosions- och åldersbeständigt. Arbetet utförs enligt Geotec-organisationens kvalitetskrav och som följer SGU och andra myndigheters fastställda normer.


Större bild   
 

   
  
     Created by Flens IT-Support