Vi stödjer 

Vattenbrunn

Brunnen borras med foderrör genom jord och så långt ner i fast berg att inget ytvatten ska kunna tränga in. Metoden kallas excenter- borrning. Foderröret tätas därefter i berget som ett extra skydd mot ytvattnet. Därefter borras brunner ner i berget till vattenförande djup. När brunnen är färdigborrad dimensioneras pumputrustningen. Brunnens djup och tillrinning påverkar valet av utrustning. Här är det viktigt att välja typgodkänt material.

När du anlitar ett GEOTEC-företag så vet du att det är ett företag som tar ansvar för hela arbetet. Allt från brunnsborrning, dimensionering av utrustning, installation av pump- och vattenreningsutrustning, blir fackmässigt utfört. GEOTEC-organisationen har krav på att hela installationen inklusive typgodkänt material ska ha högsta kvalitet.
Din brunn ska hålla i flera generationer. Vid anläggning av en bergborrad brunn är det flera aspekter som måste vägas in vid val av placering.

- Det ska vara på en plats där man kan förutsätta att man kan finna bra vatten och tillräckligt med vatten
- Hänsyn måste tas till föroreningsrisker
- Brunnen ska också placeras på ett anläggningstekniskt bra ställe på din mark

GEOTECs samarbete med SGU -Sveriges Geologiska Undersökning- göt att vi alltid kan rådgöra med en erfaren hydrolog.
Vi avslutar borrningen när brunnen ger tillräckligt vattenflöde. Spolar brunnen och kapacitetsmäter genom avrinning eller flottörmätning. Därefter får du en slutrapport med brunnsdata och garanti på arbetet och minsta vattenmängd.Vattenbrunn
Grusfilterbrunn  
På platser där det finns vatteförande gruslager kan en grusfilterbrunn anläggas.
Principen för en sådan typgodkänd brunn är att foderrören borras ner till lämpligt djup, därefter nedförs ett slitsat (perforerat) filterrör till botten och foderrören lyfts upp för att frilägga filterröret.
Tack vare det speciella filterröret kan vattnet rinna in i brunnen, medan sand och gruspartiklar hålls utanför.
Grusfilterbrunn

   
  
     Created by Flens IT-Support
 
<